Medlemsbrev 1/22

13.10.2022 kl. 07:40

Bästa medlem!

Detta medlemsbrev kallar Dig till föreningens stadgeenliga årsmöte och inbjuder till föreningens seminariedag år 2022.

 

                   Årsmöte. Medlemskväll. Traktering

                                      Onsdagen 23.3.2022 kl.18.00

Plats: Sjuksköterskeföreningen. Annegatan 31 – 33 C, 00100 Helsingfors

Den långa isoleringen börjar vara över och vi får igen röra oss mera och träffa andra. Det har blivit ljusare och vi går mot våren. Därför hoppas vi att du har möjlighet att delta i medlemskvällen. Kvällen inleds med det stadgeenliga årsmötet. Utgående från protokollen från år 2021 har föreningen haft ett bra år, pandemin har inte lett till stora begränsningar. Styrelsen har dock hela tiden stått inför nya utmaningar.

Efter årsmötet får vi lyssna till en inbjuden föreläsare, nämligen HVD Eivor Wallinvirta, som talar om ”Livsglädje eller tristess?” Hon är nybliven pensionär från Arcada och lärare vid Maria Akademin. Vi valde temat eftersom vi vet att många har känt sig ensamma under den långa tiden av restriktioner.

Föreningen har beslutat att nu hålla det sedvanliga seminariet, som redan har skjutits upp två gånger på grund av pandemin. Nu blir det äntligen av den 21.4.2022 på Tekniska salarna, Eriksgatan 2, vån 6. Seminariet pågår hela dagen från kl.9.30 till 16.00 och omfattar föreläsningar, morgonkaffe och lunch. Deltagaravgiften är 35 euro. Programmet bifogas.

Många av våra medlemmar har tyvärr glömt att betala medlemsavgiften, 15 euro, för år 2021. Avgiften inbetalas till Aktia bankkonto FI20 4055 3150 0620 99 och bör betalas så snart som möjligt.

Flera av våra bidragsgivare har beviljat föreningen mindre bidrag än tidigare eller upphört att ge oss bidrag, vilket är mycket beklagligt med tanke på att behovet av rehabilitering har ökat kraftigt under pandemin. Orsaken till att behovet ökat är att man inte har rört på sig tillräckligt utan för det mesta har suttit inne och styvnat i lederna. När man stiger upp är det svårt att hålla balansen. Det finns sålunda ett stort behov av den rehabilitering i form av fysioterapi i hemmet som är en av föreningens centrala verksamhetsformer. Fysioterapeutens besök är också ett ypperligt tillfälle till social samvaro för personer som bor ensamma i sitt hem.

Vi kommer att göra omgivningen för mötet så trygg som möjligt så att du vågar delta i årsmötet och i seminariet.  Alla är hjärtligt välkomna.

Med vänlig hälsning

Inger Östergård

tel 050-5557780

e-post inger.ostergard@gmail.com

 

Kallelse

De Sjukas Väl i huvudstadsregionen rf:s stadgeenliga årsmöte hålls onsdagen den 23.3.2022 kl.18.00 på Sjuksköterskeföreningen Annegatan 31- 33 C.

  1.  Mötet öppnas.
  2. Konstaterande av mötets laglighet.
  3. Föredragningslistan för mötet godkänns.
  4. Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare, rösträknare för mötet.
  5. Behandling av föreningens verksamhetsberättelse för år 2021.
  6. Behandling av föreningens bokslut och revisionsberättelse samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga.
  7. Behandling av verksamhetsplan, budget för år 2022. Medlemsavgiftens storlek fastslås.
  8. Val av styrelsens ordförande, övriga styrelsemedlemmar och suppleanter för de som avgår.
  9. Val av revisor och revisorssuppleant
  10. Övriga ärenden som på styrelsens eller medlemmarnas initiativ framlagts till årsmötet