Föreningens grundande

Abbé Pierres citat kan ses som ett av motiven till att föreningen De Sjukas Väl grundades. Det var år 1989 som nattmissionär och officeren i Frälsningsarmén Arvid von Martens och kulturarbetare Bo Holmberg föreslog att en förening för bevakande av patienternas intressen skulle grundas. Efter ett antal möten där initiativet diskuterades beslöts våren 1989 att grunda föreningen De Sjukas Vänner. Det dröjde emellertid till våren 1991 förrän föreningens stadgar godkändes och föreningen registrerades. Dröjsmålet berodde på att det föreslagna namnet redan var upptaget av en finsk förening i Satakunda.

Arvid von Martens var aktivt med i verksamheten och fungerade som hedersordförande fram till sin död år 1993. Våren 1992 deltog han ännu i ett radioprogram om De Sjukas Väl tillsammans med de grundande medlemmarna Margareta Kivioja och Bo Holmberg. Han betonade kraftigt hur viktigt det är att via pressdebatten aktualisera de svåra bristerna inom sjuk- och åldringsvården. Många av dessa brister är lika aktuella i dag som då!


Föreningen antecknades i föreningsregistret 26.9.1991
Registernummer 155.107, FO-nummer 1728564-7