STADGAR för De Sjukas Väl i huvudstadsregionen rf

1 § Föreningens namn och hemort
Föreningens namn är De Sjukas Väl i huvudstadsregionen rf och dess hemort Helsingfors.
Föreningens språk är svenska.


2 § Syfte och verksamhetsformer
Föreningens syfte är:
att bistå sjuka personer, som inte har kraft eller möjlighet att själva driva sin sak för att få den vård, den hjälp och det stöd, som de är berättigade till vid sjukdom, vid rehabilitering och vid bristande vård
att påverka beslutsfattande instanser och myndigheter för att skapa gynnsammare vård- och levnadsförhållanden
att bedriva samarbete med sjuka och nödställda, deras anhöriga, vänner och vårdpersonal samt organisationer och andra intressenter med likartat verksamhetssyfte.

Föreningen betonar vikten av att individuella behov beaktas och att särskild uppmärksamhet fästs vid rehabiliterande vård, human omtanke och kvalitativ vård samt trivsam livsmiljö.
Föreningen förverkligar sina strävanden:
genom informationsverksamhet och pressdebatt,
genom kontakter till myndigheter, beslutsfattare och organisationer,
genom att ekonomiskt stöda rehabiliterande verksamhet och
genom att ordna sammankomster och seminarier.

Föreningen kan grunda stiftelser och fonder samt äga fastigheter och värdepapper. 

3 § Medlemskap
Envar som antar föreningens syfte och stadgar kan bli medlem i föreningen. Föreningens medlemmar godkänns av styrelsen genom anteckning i protokollet. Medlemmar betalar årligen medlemsavgift, storleken besluter föreningsårsmötet om.

En medlem kan utträda ur föreningen genom att anmäla om detta på sätt som överensstämmer med bestämmelserna i föreningslagen. Styrelsen kan utesluta en medlem på de grunder som anges i §14 i föreningslagen.
Föreningen anser att en medlem har utträtt ur föreningen om medlem, inte har erlagt medlemsavgift på två (2) på varandra följande år.


4 § Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, som består av minst fyra (4) och högst sex (6) medlemmar samt två (2) suppleanter.  Ordförande och övriga styrelsemedlemmar väljs vid årsmötet.
Ordförande väljs för ett (1) år i sänder. Övriga styrelsemedlemmar och suppleanter väljs för två (2) år i sänder. Av styrelsens övriga medlemmar och suppleanter avgår årligen hälften. Avgående styrelsemedlem kan återväljas.

Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer. Styrelsen kan tillsätta arbetsutskott, arbetsgrupper och till sin hjälp anlita sakkunniga för att bistå i frågor, som gäller specialärenden.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller vid förhinder på kallelse av vice ordförande.
Styrelsen är beslutsförbar när minst hälften av dess medlemmar, ordförande eller vice ordförande medräknade är närvarande. Omröstningar avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandes röst, vid val avgör lotten.


5 § Undertecknande av föreningens namn
Föreningens namn undertecknas av två (2) styrelsemedlemmar av vilka den ena skall vara ordförande eller viceordförande


6 § Bokslut och revision
Föreningens räkenskapsperiod är ett (1) kalenderår. Räkenskaperna granskas av den revisor, som föregående årsmöte utsett. Bokslut jämte nödvändiga handlingar och årsberättelse skall överlåtas till revisorn senast inom februari månad. Revisorn skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast 2 veckor före årsmötet.


7 § Föreningens möten
Föreningens extra möten hålls på initiativ av föreningsmötet, av styrelsen eller på initiativ av minst 1/10 av föreningens röstberättigade medlemmar. Mötena sammankallas minst sju (7) dagar före mötet genom skriftligt meddelande till medlemmarna eller genom annons i en svenskspråkig dagstidning. Föreningsårsmötet hålls inom mars månad. Tidpunkten fastställs av styrelsen. Ärenden som behandlas på årsmötet:

Mötet öppnas
Val av mötesordförande, sekreterare, två (2) protokolljusterare och två (2) rösträknare
Mötets lagenlighet och beslutförhet konstateras
Föredragningslistan för mötet godkänns
Verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse presenteras
Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga ansvarsskyldiga
Verksamhetsplan, budget och medlemsavgiftens storlek fastställs
Val avstyrelsens ordförande och övriga styrelsemedlemmar och suppleanter i stället för de som är i tur att avgå
Val av revisor och revisorsuppleant
Övriga ärenden som på styrelsens eller medlemmarnas initiativ framlagts till årsmötet

Mötesbesluten fattas med enkel majoritet. Vid jämnt röstetal i sakfrågor avgör mötesordförandes röst. Vid personval avgör lotten.

8§ Ändringar av stadgar
Ändringar av dessa stadgar kan göras av föreningsmötet förutsatt att ärendet har anmälts i möteskallelsen och att ändringsförslaget omfattas av minst tre fjärdedelar ¾ av de röster som avges vid omröstning.


9§ Upplösning av föreningen
Beslut om föreningens upplösande skall fattas med ¾ majoritet på två (2) föreningsmöten, vilka skall hållas med minst två (2) veckors mellanrum. Medlemmarna bör erhålla skriftlig information i ärendet.
Om föreningen upplöses skall det sista mötet besluta om användningen av de återstående tillgångarna till förmån för de ändamål, som föreningen haft till uppgift att befrämja.

 

Godkända 22.02.09

Tillbaka