Medlemsbrev 1/23

28.03.2023 kl. 19:20

Bästa medlem!

Detta medlemsbrev kallar Dig till föreningens stadgeenliga årsmöte.

                 Årsmöte. Medlemskväll. Traktering

                 Onsdagen 29.3.2023 kl.18.00

Plats: Helsingfors svenska Marthaförening

Adress: Simonsgatan 12 A 5, 00100 Helsingfors

Vi går mot ljusare tider, och det innebär att vi står inför årsmötet 2023. Efter år av restriktioner och inhiberade möten, så har detta år varit fyllt av aktivitet både då det gäller medlemsverksamhet och fysioterapi/aktivering i hemmet. Mera om verksamheten framgår av verksamhetsberättelsen, som sändes till medlemmarna som bilaga till detta medlemsbrev.

I samband med årsmötet har vi årets första medlemskväll (c. kl.18.30). Hoppas också du, kära medlem, har möjlighet att deltaga. Till medlemsmötet får du gärna ta med en vän, som önskar bekanta sej med vår verksamhet. Vi har glädjen att få bekanta oss med Marthaförbundets verksamhet. Hushållsrådgivare Toni Rautakoski kommer att tala om Marthaförbundets projekt MATLUST samt om kost och råd för äldre. Med tanke på trakteringen ber vi om din/er anmälan senast måndagen den 27.3.2023 till Margaretha Berndtson margaretha.berndtson@gmail.com eller mobil  040-5687743.  

Vårens andra medlemsmöte har temat ”Våra sinnen – en möjlighet till livskvalitet”. Vi träffas i Helsingfors Stads Vinterträdgård onsdagen den 10 maj kl. 13.00. Mera information om denna träff kommer i medlemsbrev 2/2023.

På styrelsens vägnar

Birgitta Geust, ordförande

Mobil 040 5119728          emejl geustbirgitta@gmail.com

Kallelse

De Sjukas Väl i huvudstadsregionen rf:s stadgeenliga årsmöte hålls onsdagen den 29.3.2023 kl.18.00 på Helsingfors svenska Marthaförening, Simonsgatan 12 A 5 00100

Mötet öppnas.

Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare.

Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet.

Föredragningslistan för mötet godkänns.

Verksamhetsberättelse, bokslut och verksamhetsgranskningsberättelse 2022 presenteras och godkännes.

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga.

Behandling av verksamhetsplan, budget för år 2023. Medlemsavgiftens storlek för år 2023 fastslås.

Val av styrelsens ordförande, tre styrelsemedlemmar (i tur att avgå är Margaretha Berndtson, Birgitta Geust och Jannica Påfs-Jakobsson) samt en suppleant.

Styrelsemedlemmarna Harriet Corin och Marianne Tast är valda för två år på årsmötet 2022, och Karin Ståhl valdes för två år på extra föreningsmöte i september 2022.

Val av verksamhetsgranskare och dennes suppleant.

Övriga ärenden som på styrelsens eller medlemmarnas initiativ framlagts till årsmötet.