Medlemsbrev 1/24

11.03.2024 kl. 07:27

Bästa medlem!
Detta medlemsbrev kallar Dig till föreningens stadgeenliga årsmöte.
Årsmöte. Medlemskväll. Traktering
Onsdagen 20.3.2024 kl.18.00
Plats: Sjuksköterskeföreningen i Helsingfors
Adress: Annegatan 31-33 C 50, Helsingfors

Våren är i antågande. Det innebär att det åter är tid för vår förening att kalla medlemmarna till årsmöte (se kallelsen). År 2023 var ett händelserikt år då vi beaktar den rehabilitering/aktivering som föreningen bekostar med de medel finlandssvenska fonder och stiftelser beviljar oss.

Förutom den kontinuerliga rehabiliteringen/aktiveringen så har vi genomfört ett projekt ”God och trygg vardag
för äldre närståendevårdarfamiljer”. Dessutom har det nätverkssamarbete, som vi 2022 inledde med Helsingfors Mission, fortsatt och vi har tillsammans utvecklat en ny verksamhetsform ”rörelseglädjeträffar”. 


I samband med årsmötet har vi årets första medlemskväll (c. kl.18.30). Hoppas du, kära medlem, har möjlighet att deltaga. Till medlemsmötet får du gärna ta med en vän, som önskar bekanta sej med vår verksamhet.

På vårt medlemsmöte kommer vi att diskutera SOTE-reformen. Tema på vårt medlemsmöte är:
Veronica Rehn-Kivi: ”Äldreomsorgens framtid...”

Styrelsen vill även påminna er om föreningens nästa seminarium som ordnas torsdagen den 18.4.2024. Programmet finns med som en bilaga.

På styrelsens vägnar
Birgitta Geust, ordförande
Mobil: 040 5119728 emejl: geustbirgitta@gmail.com

 

Kallelse

De Sjukas Väl i huvudstadsregionen rf:s stadgeenliga årsmöte hålls onsdagen den 20.3.2024 kl.18.00 på Sjuksköterskeföreningen i Helsingfors, Annegatan 31-33 C 50, Helsingfors


1. Mötet öppnas.
2. Val av mötesordförande, sekreterare, två (2) protokolljusterare och två (2) rösträknare.
3. Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet.
4. Föredragningslistan för mötet godkänns.
5. Verksamhetsberättelse och bokslut 2023 presenteras.
Revisionsberättelsen/verksamhetsgranskningsberättelsen för 2023 presenteras.
6. Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga.
7. Verksamhetsplan, budget och medlemsavgiftens storlek för 2024 fastställs.
8. Val av styrelsens ordförande, Birgitta Geust i tur att avgå.
Styrelsemedlemmarna Harriet Corin och Marianne Tast samt suppleanten Astrid Nurmivaara är i tur att avgå. Val av två styrelsemedlemmar och en suppleant.
Styrelsemedlemmarna Margaretha Berndtson, Jannica Påfs-Jakobsson samt suppleanten Karin Strandberg är på årsmötet 2023 valda för två år. Karin Ståhl valdes för två år på extra föreningsmöte i september 2022.
9. Val av revisor/verksamhetsgranskare och dennes suppleant.
10.Övriga ärenden som på styrelsens eller medlemmarnas initiativ framlagts till årsmötet: Förslag till uppdatering av föreningens stadgar från år 2009.